21.09.29-109.jpg

Psichologijos studija Natūrali Motinystė

Kompleksinės psichologinės ir kitos paslaugos šeimai, kurios padeda kurti ryšį su vaikais ir pačiu savimi

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles.

2. PARDAVĖJO TEISĖS

2.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti seminarų pardavimo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti puslapio www.naturalimotinyste.lt stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę juo naudotis.

2.3. Pastebėjęs neįprastą ar įtarimų keliantį elgesį puslapyje, Pardavėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę juo naudotis.

3. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjo įsigyti video seminarai yra prieinami peržiūrai.

3.2. Pardavėjas Pirkėjui pinigų už įsigytus seminarus negrąžina. 

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti video seminarus puslapyje www.naturalimotinyste.lt

4.2. Pirkėjas turi teisę pranešti Pardavėjui el. paštu naturalimotinyste@gmail.com, jei video seminarų peržiūra yra neprieinama ar iškyla sunkumų jį įsigyjant.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytus video seminarus.

5.2. Pirkėjas, įsigydamas video seminarus, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5.3. Pirkėjas neturi teisės viešinti, kopijuoti ir kitaip dalintis video seminarais su kitais asmenimis. Video seminarai skirti tik asmeniniam naudojimui. Jei norite juos naudoti kitais tikslais susisiekite su mumis el. paštu naturalimotinyste@gmail.com Video seminarų viešinimas ar dalinimasis su kitais asmenimis yra autorinių teisių pažeidimas, už kurį gręsia administracinė atsakomybė. 

6. APMOKĖJIMAS

6.1. Pirkėjas išsirenka jam patinkančius video seminarus, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

6.2. Atsiskaityti galima naudojantis Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. 

7. VIDEO SEMINARŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Video seminarai negrąžinami. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).